Breaking News

กลุ่มอำนวยการ

คลิก คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ

คลิก นางขันทอง พิมพ์แสนศรี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

คลิก นางอุษามณี เหล่าอรรคะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

คลิก นางสาวอาภรณ์ สิงหะสุริยะ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

คลิก นางสาวอาภรณ์ สิงห์สุธรรม ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

คลิก นายกิตติ์พิภัทร์ กาญจน์ธนชาติ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

คลิก นายบรรณรัตน์ บรรยง ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า 4

คลิก นายกันตินันท์ ฉิมพลี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

คลิก นายสมศักดิ์ สุนทรโรจน์ ตำแหน่ง นักการภารโรง

คลิก นายสมจิต หินดำ ตำแหน่ง นักการภารโรง

คลิก นายนรากรณ์ คุณยศยิ่ง ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

คลิก นางสาวนุจรินทร์ ภูสีฤทธิ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

คลิก นางวรรณา หินดำ ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด

คลิก นางกวิณทิพญ์ โสมา ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด