Breaking News

การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2565

                ตามที่สำนักางาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สำหรับการขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว โดยเน้นการมีตัวตนอยู่จริงในโรงเรียน ณ วันที่ ยืนยัน/รับรองข้อมูลการมีตัวตน และข้อมูลพื้นฐานอื่นๆ และๆได้พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้างโรงเรียน (B-OBEC) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลสำหรับการจัดตั้ง จัดสรรงบประมาณ เพื่อการดำเนินการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามกำหนด สามารถนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้เพื่อการวางแผนพัฒนาาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จึงขอแจ้งรายระเอียด ปฏิทินการดำเนินงาน แนวทางการดำเนินงาน การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ดังนี้

 

                1. ปฏิทินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2565 (ดาวน์โหลดปฏิทินการจัดทำข้อมูลฯ)

                2. แนวทางการบริหารจัดการระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC)  (ดาวน์โหลดคู่มือแนวทางฯ)

                3. ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-OBEC (เข้าใช้งานระบบ URL:https://bobec.bopp-obec.info/)

                4. ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) ปีการศึกษา 2565 (เข้าใช้งานระบบ URL:https://portal.bopp-obec.info/obec65/auth/login)

                5. ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับการบริการการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร (Gcode) (เข้าใช้งานระบบ URL:http://www.gcode.moe.go.th/)

 

การดำเนินการจัดทำข้อมูลฯ ปีการศึกษา 2565

          1. ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC)

                1.1 รอบที่ 1 ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของทุกปี (ภาคเรียนที่ 1) 

                * จนท./บุคลากร ยืนยันข้อมูล ในวันที่ 10 มิ.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
                * ผู้อำนวยการโรงเรียน รับรองข้อมูล ในวันที่ 10 มิ.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

                1.1.1 แนวทางการทำข้อมูล ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2565)

                * เข้าเมนู 2.2 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน เพื่อแก้ไขจำนวนห้องเรียนและชั้นเรียนที่เปิดสอนในรอบเทอม 1 ปีการศึกษา 2565 รวมถึงตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในหัวข้ออื่นและแก้ไขให้ถูกต้อง
                * เข้าเมนู 2.8 จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศ เพื่อตรวจสอบจำนวนนักเรียน และข้อมูลตั้งต้นในรอบ 1/2565
                ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนคงค้างปีการศึกษาเดิม ดังนี้
                * เข้าเมนู 2.4 รายชื่อนักเรียนที่ทำรอดำเนินการในปีการศึกษาที่แล้ว เพื่อตรวจสอบว่ามีนักเรียนคนไหนที่มาเรียนในปี 2565 ให้ดำเนินการดังนี้
                * ข้อมูลต่อเนื่องจากเมนู 2.4 นักเรียนที่มาขอลาออกไปแล้วแต่ยังค้างอยู่ปีเก่า ให้ทำข้อมูลในเมนู 2.6.1 เพื่อนำนักเรียนออกจากรายชื่อ
                * ข้อมูลต่อเนื่องจากเมนู 2.4 หากนักเรียนคนไหนเลื่อนชั้นและเรียนต่อที่เดิม ให้ทำข้อมูลในเมนู 2.6.2
                * ข้อมูลต่อเนื่องจากเมนู 2.4 หากนักเรียนคนไหนซ้ำชั้น ให้ทำข้อมูลในเมนู 2.6.3
                * ข้อมูลต่อเนื่องจากเมนู 2.4 หากนักเรียนคนไหนจบชั้น ป.6/ม.3/ม.6(ปวช.3) ออกไปจากโรงเรียนแล้ว ให้ทำข้อมูลในเมนู 2.6.4
                * นักเรียนคนไหนที่ยังไม่มาเรียน ให้ติดตามและพิจารณาจำหน่ายในภายหลัง(รอบ 10 พ.ย.)
                การย้ายเข้า/ย้ายออก ข้อมูลรายคนในขณะนี้ต้องเป็น นร.ที่มีตัวตน ศึกษาอยู่ในโรงเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เท่านั้น
                * นักเรียนเข้าใหม่ เมนู 2.7.1 เพื่อนำเข้าข้อมูลนักเรียนที่อยู่ในระบบ DMC อยู่แล้วเข้ามาในโรงเรียน (เด็กเก่าในระบบ dmc จากโรงเรียนอื่น,เลข G ที่มีข้อมูลในระบบ DMC สามารถกรอกในเมนูนี้ได้เลย)
                * นักเรียนเข้าใหม่ เมนู 2.7.3 เพื่อกรอกข้อมูลใหม่ทั้งหมด (สาเหตุเพราะไม่เคยมีข้อมูลใน DMC, มาจากสังกัดอื่น)
                * นักเรียนเข้าใหม่ เมนู 2.7.4 เพื่อนำเข้าเด็ก G ที่พึ่งขอใหม่จากระบบ Gcode (เป็นเด็กที่ไม่มีบัตรหลักฐานทางทะเบียนราษฎร และไม่เคยมีข้อมูลอยุ่ในระบบ DMC)
                * เมนู 2.7.5 นักเรียนที่มาขอทำย้ายออกในช่วงก่อนวันที่ 10 มิถุนายน 2565
                * เมนู 2.7.6 ออกกลางคัน/จำหน่าย ให้ปรึกษาเขตพื้นที่การศึกษาก่อนดำเนินการ
                * เมนู 2.7.7 สามารถใช้จัดห้องเรียนนักเรียนได้ หรือสามารถทำรายคนในเมนู 2.3
                * เมนู 2.7.8 เปลี่ยนชื่อนักเรียน โรงเรียนไม่สามารถแก้ไขชื่อนามสกุลในเมนู 2.3 ได้ ต้องแก้ไขในเมนูนี้เท่านั้น ไม่รับเรื่องแก้ไขชื่อ นามสกุลทาง Email และห้ามอัพโหลดไฟล์แก้ไขชื่อเข้ามาในระบบ
                * ส่งแก้ไขเลขบัตรประชาชนทางอีเมล์เท่านั้น (ดูรายละเอียดในเมนู 2.7.9) หยุดรับเรื่องแก้ไขในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 16.30 น.
                * ปุ่มยืนยันจะสามารถกดได้ในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. และปิดระบบในวันเดียวกันเวลา 16.30 น.

 

                1.2 รอบที่ 2 ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน ของทุกปี (ภาคเรียนที่ 2)
                1.3 รอบที่ 3 ณ วันที่ 30 เมษายน ของปีถัดไป ของทุกปี (สิ้นปีการศึกษา)

 

          2.  ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-OBEC 

                – ระยะเวลาดำเนินการ 1-30 ตุลาคม 2565 ก่อนเวลา 16.30 น. เท่านั้น (หากดำเนินการไม่เป็นไปตามกำหนด รร.จะไม่มีรายชื่อการขอตั้งงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์