Breaking News

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คลิก  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

คลิก  ข้อกำหนดวินัย

คลิก พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

คลิก พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545

คลิก พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553

คลิก พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

คลิก พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

คลิก พรบ.ระเบียบบริหารราชการ พ.ศ. 2546

คลิก พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิมเติม

คลิก พรบ.คอมพิวเตอร์ 2560

คลิก พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

คลิก พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

คลิก พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 3

คลิก พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553

คลิก พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-2546

คลิก ระเบียบข้าราชการครูและบุคคลกรทางการศึกษา ฉบับที่ 3 2553

คลิก ระเบียบว่าด้วยการขยายชั้นเรียน 2553

คลิก การมอบอำนาจการอนุมัติเบิกค่าการศึกษาบุตร

คลิก ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียน ปี 2559

คลิก พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ปี 2560

คลิก พรบ.สวัสดิการการศึกษาบุตร 2562

คลิก กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2563

คลิก ระเบียบกระทรวการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำส่งคลัง 2562

คลิก ระเบียบกระทรวงการคลัว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560

คลิก ระเบียบช่วยการศึกษาบุตร พ.ศ.2560

คลิก พรบ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546