Breaking News

VTR แนะนำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

 

กลุ่มนโยบายและแผน

 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล

 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 

หน่วยตรวจสอบภายใน

 

กลุ่มพัฒนาครูฯ

 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 

กลุ่มอำนวยการ

 

กลุ่มกฎหมายและคดี