Breaking News

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560

การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
คำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มกฏหมายและคดี

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หน่วยตรวจสอบภายใน