Breaking News

O3 อำนาจหน้าที่

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

        การแบงสวนราชการภายในสานกงานเขตพื้นที่การศกษา .. 2560

        การแบงสวนราชการภายในสานกงานเขตพื้นที่การศกษา (ฉบับที่ 2) .. 2561

 

คำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

        ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

        กลุ่มอำนวยการ

       กลุ่มนโยบายและแผน

       กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

        กลุ่มบริหารงานบุคคล

        กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

       กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

       กลุ่มกฏหมายและคดี

       กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

       หน่วยตรวจสอบภายใน

 

About kittikhun

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น