Breaking News

” กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2565 ”
วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2565 โรงเรียนแกดำวิทยาคาร โดยงาน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน กลุ่มงานจิตเวช และยาเสพติด
โรงพยาบาลแกดำ จังหวัดมหาสารคาม พร้อมคณะครู ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพดิด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สังคมโลกตระหนักถึงอันตรายของยาเสพติด และการป้องกัน แก้ไข ปัญหายาเสพติดทุกรูปแบบ