Breaking News

เผยแพร่เอกสารผลงาน

คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีเพื่อรายงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีเพื่อรายงานในระบบติดตามและ …

Read More »

รายงานผลการพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อเสริมสร้างการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดาวน์โหลดที่นี้

Read More »

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ เผยแพร่งานวิจัย เรื่อง การจัดการเรียนรู้ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ชั้น ร่วมกับแผนผังความคิด เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ และความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาชีววิทยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

งานวิจัย เรื่อง การจัดการเรียนรู้ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้แบบสื …

Read More »