ITA 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

โครงสร้างองค์กร

 - โครงสร้างองค์กร  

ข้อมูลผู้บริหาร

 - ข้อมูลผู้บริหาร  

อำนาจหน้าที่

 - อำนาจหน้าที่  

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

 - แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน  

ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

 - ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน  

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 1  

 - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2  

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

 - ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป  

Q&A

 - Q&A  

Social Network

 - Facebook  

 - Twitter  

 - Line  

 - Youtube  

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 - นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

 - แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี  

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

 - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน  

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 - คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

 - คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

 - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ  

E-Service

 - E-Service  

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

 - แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ  

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 - ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี  

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 - การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 - ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 - การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

 - ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่  

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

 - การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy  

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

 - รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy  

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

 - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี  

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ ๖ เดือน

 - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ ๖ เดือน  

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 - ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

การขับเคลื่อนจริยธรรม

 - การขับเคลื่อนจริยธรรม  

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 - การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 - การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน