ITA 2565

ข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้าง

- กลุ่ม/หน่วยในหน่วยงาน  

- การบริหารภายใน  

- ผู้บริหารสถานศึกษา  

- ก.ต.ป.น.  

 ข้อมูลผู้บริหาร  

 อำนาจหน้าที่  

 แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน  

 ข้อมูลการติดต่อ  

 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง  

ประชาสัมพันธ์

 ประชาสัมพันธ์  

 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์  

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

 Q&A  

Social Network

- facebook  

- twitter  

- line  

- youtube  

การดำเนินงาน

 แผนดำเนินงานประจำปี  

 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน  

 รายงานผลการดำเนินประจำปี  

การปฏิบัติงาน

 คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน  

การให้บริการ

 คู่มือและมาตรฐานการให้บริการ  

 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ   

 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ   

 E-service  

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  

 รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน  

 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ  

 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ  

 สรุปผลการจัดซื้อจัดหาพัสดุรายเดือน  

 รายงานผลการจัดซื้อหรือจัดหาพัสดุประจำปี  

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 นโยบายการบริหารทรัพยากรบคคล ประจำปี 2565  

 แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565  

 การดำเนินการตามนโยบายแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564  

 รางานผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

การจัดการเรื่องร้องทุกร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิขอบ

 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  

 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารและนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร และนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)  

 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  

 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม  

แผนป้องกันการทุจริต

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน  

 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  

มาตรฐานการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  

 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน