Breaking News

Monthly Archives: กรกฎาคม 2022

สพม.มหาสารคาม จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฏาคม 2565

วันพุธที่ 27 กรกฏาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุริยา ทองบุญมา ร …

Read More »

สพม.มหาสารคาม ร่วมปลูกต้นไม้โครงการมหาสารคามร้อยดวงใจเฉลิมพระเกียรติ

วันพุธที่ 27 กรกฏาคม 2565 เวลา 07.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนว …

Read More »

พิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนคู่จังหวัดพัฒนาร้อยเอ็ด – มหาสารคาม

วันอังคารที่ 26 กรกฏาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อ …

Read More »

พิธีเปิดกิจกรรมค่ายวิชาการ นักเรียนโครงการเครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 คู่จังหวัดร้อยเอ็ด-มหาสารคาม

วันอังคารที่ 26 กรกฏาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อ …

Read More »

การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฏาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู …

Read More »

รายงานผลการพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อเสริมสร้างการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดาวน์โหลดที่นี้

Read More »

สพม.มหาสารคาม ร่วมการประชุมการติดตามความก้าวหน้าการนำนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ VDO Conference

วันพุธที่ 20 กรกฏาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนว …

Read More »

สูตรคำนวนระยะเวลาการดำรงตำแหน่/วิทยฐานะ ตำแหน่งครู เพื่อประกอบการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ PA สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

สูตรคำนวนระยะเวลาการดำรงตำแหน่/วิทยฐานะ ตำแหน่งครู เพื่อประก …

Read More »