Breaking News

Daily Archives: 8 กรกฎาคม 2021

ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้เงินงบประมาณรายจ่ายภาครัฐ ตามมาตรการ การคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ของ สพม.มค ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564  เวลา 09.30 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยกา …

Read More »