Breaking News

Monthly Archives: มิถุนายน 2021

สพม.มหาสารคาม ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า…ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 24/2564

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศ …

Read More »

ประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 4/2564

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยก …

Read More »

สพม.มหาสารคาม กิจกรรมการสร้างความตระหนักรู้ในคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยก …

Read More »

สพม.มหาสารคาม จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” ในการมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค และทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในสังกัด

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา …

Read More »

การประชุมเชิงปฏิบัติการการยื่นแบบขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pension Electronic Filing) ประจำปี 2564

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยก …

Read More »

ออกนิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในการติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ …

Read More »