Breaking News

เผยแพร่เอกสารผลงาน

รายงานการประเมินผลการนิเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพของครู ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

รายงานการประเมินผลการนิเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพของครู ตามมาตรฐาน …

Read More »

เผยแพร่เอกสารงานวิชาการ รูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลังเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

เผยแพร่เอกสารงานวิชาการ รูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลังเพื่อพัฒนา …

Read More »

การบริหารจัดการการศึกษาที่ประสบผลสำเร็จในการนิเทศ ติดตาม ส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

การบริหารจัดการการศึกษาที่ประสบผลสำเร็จในการนิเทศ ติดตาม ส่ง …

Read More »