Breaking News

ออกติดตามให้ความช่วยเหลือการรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 นำโดยนายสุริยา ทองบุญมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ออกติดตามให้ความช่วยเหลือการปฏิบัติงานด้านการรายงานฯ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้โรงเรียนหน่วยเบิก รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ณ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

About jim

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น