Breaking News

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

9 พรบ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 23

ประกาศ สพฐ การกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษา..

การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓)2553

ข้อกำหนดวินัย

ประการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2546

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2562

พรบ.คอมพิวเตอร์ 2560

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานสศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550

ระเบียบข้าราชการครูและบุคคลกรทางการศึกษา ฉ.3 2553

ระเบียบว่าด้วยการขยายชั้นเรียน 2553

อำนาจหน้าที่