Breaking News

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

  ข้อกำหนดวินัย

  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2546

คลิก พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2562

คลิก พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

คลิก พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิมเติม

คลิก พรบ.คอมพิวเตอร์ 2560

คลิก พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

คลิก พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 3

คลิก พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-2546

คลิก ระเบียบข้าราชการครูและบุคคลกรทางการศึกษา ฉบับที่ 3 2553

คลิก ระเบียบว่าด้วยการขยายชั้นเรียน 2553

คลิก การมอบอำนาจการอนุมัติเบิกค่าการศึกษาบุตร

คลิก ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียน ปี 2559

คลิก พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ปี 2560

คลิก พรบ.สวัสดิการการศึกษาบุตร 2562

คลิก กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2563

คลิก ระเบียบกระทรวการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำส่งคลัง 2562

คลิก ระเบียบกระทรวงการคลัว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560

คลิก ระเบียบช่วยการศึกษาบุตร พ.ศ.2560