สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)
 • อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่

  รายชื่อคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
  ลำดับ
  รูปภาพ
  ชื่อ - นามสกุล
  ตำแหน่ง
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
  1

  นาย ปรีชาวัจฐ์   เรืองขวัญดี
  ประธาน อ.ก.ค.ศ.สพม. เขต 26
  0818720796
  2

  นาย อดิศร   ไชยคุปต์
  ผู้ทรงคุณวุฒิ
  0818111373
  3

  นาย อุทัย   รัตนา
  ผู้ทรงคุณวุฒิ
  0817291890
  4

  นาง จุฑารัตน์   ดรศรีโยเพชร
  ผู้ทรงคุณวุฒิ
  0818723923
  5

  นาง อ่างทอง   บุญเสริม
  ผู้แทนคุรุสภา
  0816012254
  6

  นาง เยาวภัทร   โชคกำเนิด
  ผู้แทน ก.ค.ศ.
  0944849249
  7

  นาย พงษ์ศักดิ์   ถวิลไพร
  ผู้แทนผู้บริหาร
  0818721439
  8

  นาย ขวัญชัย   ขันสาลี
  ผู้แทนข้าราชการครู
  0942596565
  9

  นาง นวพรรดิ   นามพุทธา
  ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา
  0817695828
  10

  นาง ชนิสรา   ดวงบุบผา
  อนุกรรมการ / เลขานุการ
  0817083021

   

  กลับหน้าหลัก...

   
สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)