สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26


  นางกุสุมา  โอษะคลัง
  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
  0899375879


  นายบุญเติม  ปัญญาสิทธิ์
  นักทรัพยากรบุคคล
  0848871951

  นายเสนอ  เวียงบาล
  นิติกร
  0856095467

  นางสมลักษณ์  สุวรรณเพ็ง
  นักทรัพยากรบุคคล
  0873745815

  นางสาวดวงนภา  เหล่าม่วง
  นักทรัพยากรบุคคล
  0831421739

  นางอารีรัตน์  ชนะเกตุ
  นักทรัพยากรบุคคล
  0834176598

  นางสาวจารุณี  วงศ์น้ำคำ
  นักทรัพยากรบุคคล
  0872227221

  นางสาวอัญชลี  วงศ์แสน
  นักทรัพยากรบุคคล
  0845158055

  นายรัตนชัย  ทับมะโร
  นักทรัพยากรบุคคล
  0984147399

  นางวรรณกุล  ลอยคลัง
  นักทรัพยากรบุคคล
  0818733404

   

  กลับหน้าหลัก...

   
สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)