สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26


  นางวราลักษณ์  บุษบง
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
  ปฏิบัติหน้าที่
  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
  0896238039


  นางณัฐกาญจฒ์  หมวดนา
  นักวิชาการพัสดุ
  0801916645

  นางสาวสุภัทรา  แสงลุน
  นักวิชาการเงินและบัญชี

  นางสาวสมนาตย์  ทองประภา
  เจ้าพนักงานพัสดุ
  0810493118

  นางสาวสุภาพร  แฝงยงค์
  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  0892731045

  นางสาวเมวีญา  สิงห์เดช
  ลูกจ้างชั่วคราว
  0918033390

  นางสาวสุมนทกานต์  บุญบุตร
  ลูกจ้างชั่วคราว
  0814245827

   

  กลับหน้าหลัก...

   
สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)