สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)
Warroom
ระบบรังส่งหนังสื่อราชการ
ระบบรับส่งหนังสื่อราชการ
ระบบรัส่งหนังสื่อราชการ
ระบบรังส่งหนังสื่อราชการ

ระบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
ระบบรายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ระบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
ระบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
 
 
 

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center)

เว็บไซต์ ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2556
เว็บไซต์ ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 10 มิถุนายน 2557 DMC 2014
เว็บไซต์ ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 10 พฤศจิกายน 2557 DMC 2014
เว็บไซต์ ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 31 มีนาคม 2558 DMC 2014 (สิ้นปีการศึกษา)
เว็บไซต์ ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 10 มิถุนายน 2558 DMC 2015

ยืนยันข้อมูลนักรียนรายบุคคลภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2559

เว็บไซต์ ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 10 มิถุนายน 2559 DMC 2016

ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2559

 

แบบวัดความสามารถในการอ่าน เขียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย และคัดกรองนักเรียนพิการ ทางการศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการกำหนดประเภท และหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา (ระหว่างการหาคุณภาพเครื่องมือ)

ดาวน์โหลดรายละเอียดคลิก

 

กิจกรรมของ สพม. เขต 26

รวมพลังแห่่งความภักดีและรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันคล้ายวันพระบาทและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปีที่ 89

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 สพม.26

ประชุมสภากาแฟ ตามโครงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสามัคคีจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดมหาสาคามเป็นเจ้าภาพ โดยมี รองภูษิต สมจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานการประชุม ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา มหาสารคาม วัน

14 พฤศจิกายน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ( 8 พฤศจิกายน 2559)

ดร.ชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม.26 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด ร่วมลงนามถวายความอาลัย และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ภาพกิจกรรมทั้งหมด...

 

กิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด สพม. เขต 26

โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ ร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

ประเมินพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบรบือ

โครงการอบรมพัฒนาสื่อ DLIT บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบรบือ

มหกรรมกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาต้านยาเสพติด โรงเรียนบรบือ

การทำปฏิบัติการที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามของนักเรียนห้องเรียนพิเศษโรงเรียนบรบือ

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนบรบือ

ภาพกิจกรรมโรงเรียนทั้งหมด...

 
 หนังสือราชการ / คำสั่ง เอกสารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 ข่าวการศึกษา

นางชนิสรา ดวงบุบผา
ผู้อำนวยการ สพม. เขต 26

ประวัติ


สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดของ
คุณเกษม ไชยรัตน์
     โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
คุณปราณี นาสิงห์ขันธ์
     โรงเรียนบรบือวิทยาคาร
คุณพัชนี สุนทรวัฒน์
     โรงเรียนผดุงนารี
คุณอัจฉรียา ลาน้ำเที่ยง
     โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
คุณประไพพรรณ ปราณีนิจ
     โรงเรียนวาปีปทุม
คุณทองคำ ชาญศึก
     โรงเรียนสารคามพิทยาคม
รวมลิ้งค์ต่าง ๆ
     
สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)