สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)
ระบบรังส่งหนังสื่อราชการ
ระบบรับส่งหนังสื่อราชการ
ระบบรัส่งหนังสื่อราชการ
ระบบรังส่งหนังสื่อราชการ

ระบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
ระบบรายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ระบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
ระบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
 
 
 

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center)

เว็บไซต์ ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2556
เว็บไซต์ ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 10 มิถุนายน 2557 DMC 2014
เว็บไซต์ ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 10 พฤศจิกายน 2557 DMC 2014
เว็บไซต์ ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 31 มีนาคม 2558 DMC 2014 (สิ้นปีการศึกษา)
เว็บไซต์ ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 10 มิถุนายน 2558 DMC 2015

ยืนยันข้อมูลนักรียนรายบุคคลภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2559

เว็บไซต์ ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 10 มิถุนายน 2559 DMC 2016

ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2559

 

แบบวัดความสามารถในการอ่าน เขียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย และคัดกรองนักเรียนพิการ ทางการศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการกำหนดประเภท และหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา (ระหว่างการหาคุณภาพเครื่องมือ)

ดาวน์โหลดรายละเอียดคลิก

 

กิจกรรมของ สพม. เขต 26

ดร.ชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม.26 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด ร่วมลงนามถวายความอาลัย และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 15.30 น สพป.มหาสารคาม เขต 1 และ สพม 26 นำโดย ท่าน ผอ ชนิสรา ดวงบุบผา ผอ ธนุ วงษ์จินดา และบุคลากรในสังกัด ได้จัดทำโบว์สีดำไว้ทุกข์ ไปแจกจ่ายให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ณ ห้างสรรพสินค้าเสริมไทยคอมเพล็ก มหาสารคาม เพื่อถวา

\" มุทิตาจิต 59 \" ครูและบุคลากรทางการศึกษา (สพม.เขต 26 มหาสารคาม)

กำหนดการ เปิดตลาดวิชาการ สพม.26

โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา จังหวัดมหาสารคาม ?เด็กดีมีที่เรียน?

พิธีเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อปฎิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับโรงเรียนในการทดลองใช้(ร่าง) มาตราฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ภาพกิจกรรมทั้งหมด...

 

กิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด สพม. เขต 26

ประเมินพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบรบือ

โครงการอบรมพัฒนาสื่อ DLIT บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบรบือ

มหกรรมกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาต้านยาเสพติด โรงเรียนบรบือ

การทำปฏิบัติการที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามของนักเรียนห้องเรียนพิเศษโรงเรียนบรบือ

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนบรบือ

ค่ายนักประดิษฐ์หุ่นยนต์รุ่นเยาว์ โรงเรียนบรบือ

ภาพกิจกรรมโรงเรียนทั้งหมด...

 
 หนังสือราชการ / คำสั่ง เอกสารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 ข่าวการศึกษา

นางชนิสรา ดวงบุบผา
ผู้อำนวยการ สพม. เขต 26

ประวัติ


สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดของ
คุณทนุวงศ์ ไชยะดา
     โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์
คุณอำมร จัตุชัย
     โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์
คุณพรรณงาม จันอ่อน
     โรงเรียนมิตรภาพ
คุณลัดดาวัลย์ แพนลิ้นฟ้า
     โรงเรียนวาปีปทุม
คุณอุทัย เหล่าดี
     โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์
รวมลิ้งค์ต่าง ๆ
     
สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)