Breaking News

สรุปการวางแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

ตารางแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

มาตรการป้องกัน ป้องปรามที่จะไม่ให้เกิดเด็กฝากและเรียกรับเงินแลกกับการรับเด็กเข้าเรียน ปีการศึกษา 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม