Browser

ITA 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

โครงสร้างองค์กร

 - โครงสร้างองค์กร  

ข้อมูลผู้บริหาร

 - ข้อมูลผู้บริหาร  

อำนาจหน้าที่

 - อำนาจหน้าที่  

ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

 - ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 - ข่าวประชาสัมพันธ์  

 - facebook  

Q&A

 - Q&A  

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

 - แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน  

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

 - แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567  

 - ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567  

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 -  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  

คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

 - คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  

คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

 - คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ  

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  

E-Service

 - E-Service  

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 - รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 - แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  

 - ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 - ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 - รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี  

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 - แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี   

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 - ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

การขับเคลื่อนจริยธรรม

 - การขับเคลื่อนจริยธรรม  

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 - แนวทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 - ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 - การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

 - ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่  

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

 - การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy  

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

 - รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy  

รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

 - รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา  

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

 - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน  

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

 - รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี  

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  

รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 -  รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน