Breaking News

งานวิจัย เรื่อง การจัดการเรียนรู้ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ชั้น ร่วมกับแผนผังความคิด เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ และความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาชีววิทยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
ผู้วิจัย : คุณครูอำมร จัตุชัย
ตำแหน่ง : ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

ดาวน์โหลดงานวิจัย