Breaking News

jim

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา …

Read More »

สพม.มหาสารคาม ร่วมอธิษฐานจิตโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 13.09 น. คณะผู้บริหาร สำนักงานเข …

Read More »

การประชุมเชิงปฏิบัติการการวางแผนการขับเคลื่อนคุณภาพ การจัดการศึกษามัธยมศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน

        เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายจักราวุ …

Read More »

ประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายจักราวุธ สอนโกษา …

Read More »

พิธีเปิดอบรมทบทวนวิธีปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด อาสายุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา …

Read More »

งานแถลงข่าวงานมหกรรมหุ่นกระติบข้าวและหุ่นฟาง จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 07.30 น. นายเอกลักษณ์ บุญท้าว รอง …

Read More »

สพม.มหาสารคาม เข้าร่วมประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 9/2565 ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อ …

Read More »

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2567 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อ …

Read More »