Breaking News

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

เยี่ยมชม พบปะ ให้กำลังใจ และมอบนโยบายการทำงานให้กับผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร

19 มกราคม 2564 นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การ …

Read More »

เยี่ยมชม พบปะ ให้กำลังใจ และมอบนโยบายการทำงานให้กับผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกู่ทองพิทยาคม

19 มกราคม 2564 นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การ …

Read More »

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ และทำความสะอาดถนนภายในโครงการจัดรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาพื้นที่ชุมชนศรีมหาสารคาม เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันกองทัพไทย)

18 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม …

Read More »

ออกนิเทศ ติดตามความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน

14 มกราคม 2564 นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การ …

Read More »

การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนผดุงนารี

13 มกราคม 2564 นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การ …

Read More »

ประชุมคณะที่ปรึกษา และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2564

13 มกราคม 2564 นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การ …

Read More »

ประชุมคณะทำงานจัดทำร่างแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 26 ประจำปีการศึกษา 2564

8 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการสำนักงาน …

Read More »

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ Video Conference

8 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการสำนักงาน …

Read More »