Breaking News

Daily Archives: 20 มิถุนายน 2022

การประชุมผู้รับผิดชอบตามตัวชี้วัดการดำเนินการ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตและกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้ …

Read More »