Breaking News

Monthly Archives: มิถุนายน 2022

การประชุมคณะทำงานในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามด้วยกรอบแนวคิด การบูรณาการความรู้ ความสามารถ ทักษะ การผสมผสานในการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี (Technological Pedagogical and Content Knowledge:TPACK)

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยก …

Read More »

โรงเรียนแกดำวิทยาคารจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2565

” กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2565 R …

Read More »

การอบรมโครงการสร้างจิตสำนึก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้ …

Read More »

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2565

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั …

Read More »

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่ด้วยการทำแบบทดสอบออนไลน์แฟนพันธ์ุแท้สุนทรภู่เพื่อรับเกียรติบัตร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ ขอเชิญ …

Read More »

สพม.มหาสารคาม ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนตามโครงการ “คืนความสุข ให้แก่ลูก สพม.มค”

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำน …

Read More »

สพม.มหาสารคาม ร่วมออกโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ อำเภอชื่นชม

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 80.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำน …

Read More »

สพม.มหาสารคาม ร่วมรับการติดตามความก้าวหน้าการนำนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำน …

Read More »