Breaking News

Daily Archives: 5 พฤษภาคม 2022

ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรองการขับเคลื่อนและติดตามประเมินประเด็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ของเขตตรวจราชการที่ 12

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสวาท ฦาชา ผู้ …

Read More »

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้ …

Read More »

สพม.มหาสารคาม ร่วมประชุมและเสวนาหน่วยงานหักเก็บเงินชำระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้ …

Read More »