Breaking News

Monthly Archives: พฤศจิกายน 2021

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ และนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติการ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจ …

Read More »

ประชุมการตรวจราชการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19) ภาคเรียนที่ 2/2564 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 12

วันศุกร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู …

Read More »

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี 2564 โรงเรียนชื่นชมวิทยาคาร

วันศุกร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู …

Read More »

ประชุมชี้แจงนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระบบและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประชุมชี้แจงนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินการของสำนักงานเขตพื …

Read More »

สพม.มหาสารคาม ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า”

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวย …

Read More »

กระบวนการนิเทศแบบชี้แนะ และระบบพี่เลี้ยง( Coaching and Mentoring ) เพื่อพัฒนาสมรรถนะ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

กระบวนการนิเทศแบบชี้แนะ และระบบพี่เลี้ยง( Coaching and Mento …

Read More »

ผอ.สพม.มหาสารคาม ร่วมพิธีลงนาม (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับ โรงเรียนผดุงนารี

วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. นายสวาท ฦาชา …

Read More »