Breaking News

Monthly Archives: สิงหาคม 2021

สพม.มหาสารคาม ตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมินเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนมิตรภาพ

31 สิงหาคม 2564 นายสวาท ฦาชา ผู้อำนว​ยการ​สำ​นักงาน​เขต​พื้น …

Read More »

ประชุมติดตามผลการรายงานการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (รอบ 12 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยกา …

Read More »

สพม.มค ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ฯโควิด-19 และมาตรการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายนักเรียน ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยกา …

Read More »

สพม.มหาสารคาม จัดอบรมการสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ผ่านระบบ WebEx

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยกา …

Read More »

สพม.มหาสารคาม ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า…ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 31/2564

25 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธย …

Read More »

สพม.มหาสารคาม ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ผ่านระบบออนไลน์

24 สิงหาคม เวลา 09.00 น. นายวงศกร ประกอบนันท์ รองผู้อำนวยการ …

Read More »

สพม.มหาสารคาม จัดประชุมสัมมนาออนไลน์ โครงการ SESMK Coding Webinar: เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ผ่านระบบ WebEx

24 สิงหาคม เวลา 09.00 น. นายสุริยา ทองบุญมา รองผู้อำนวยการสำ …

Read More »

การประชุมโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา อาชีวศึกษาใน จ.มหาสารคาม

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.  นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญ …

Read More »