Breaking News

ข่าวจากโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น …

Read More »

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม รับการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19)

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม นำโดย นายชัดสกร พิกุลทอง ผู้อำนวยการ พ …

Read More »

โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ ขอขอบคุณท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ท่านวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา และคณะในโอกาสนิเทศติดตามการเรียนการสอนออนไลน์ฯ

วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ ขอขอบคุ …

Read More »

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ รับการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของCOVID-19

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นำโดย ดร.ปราณี รัตนธรรม ผู้อำนวยกา …

Read More »

โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขต …

Read More »

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

โรงเรียนกู่ทองพิยาคม นำโดย นายชัดชกร  พิกุลทอง  ผู้อำนวยการโ …

Read More »

โรงเรียนประชาพัฒนา จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

โรงเรียนประชาพัฒนา นำโดย นายเหรียญชัย   ม่วงคลา  ผู้อำนวยการ …

Read More »