Breaking News

การมีส่วนร่วม

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ที่เน้นสมรรถนะด้านการคิดของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรด้านทุจริตและ “การพัฒนาและส่งเสริมการดำเนินงานโรงเรียนสุจริตและการประเมินโรงเรียนสุจริต” รุ่นที่ 3

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำ …

Read More »

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ที่เน้นสมรรถนะด้านการคิดของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรด้านทุจริตและ “การพัฒนาและส่งเสริมการดำเนินงานโรงเรียนสุจริตและการประเมินโรงเรียนสุจริต” รุ่นที่ 2

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำน …

Read More »

สพม.มหาสารคาม ร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานการณ์โควิด-19 ครั้งที่ 1/2565

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำน …

Read More »

สพม.มหาสารคาม ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานก้าวท้าใจและโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพในสถานศึกษา เขตสุขภาพที่ 7

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำน …

Read More »

ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรองการขับเคลื่อนและติดตามประเมินประเด็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ของเขตตรวจราชการที่ 12

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสวาท ฦาชา ผู้ …

Read More »

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้ …

Read More »

สพม.มหาสารคาม ร่วมประชุมและเสวนาหน่วยงานหักเก็บเงินชำระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้ …

Read More »

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ที่เน้นสมรรถนะด้านการคิดของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรด้านทุจริตและ “การพัฒนาและส่งเสริมการดำเนินงานโรงเรียนสุจริตและการประเมินโรงเรียนสุจริต” รุ่นที่ 1

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำ …

Read More »