Breaking News

การมีส่วนร่วม

สพม.มหาสารคาม ร่วมกิจกรรมการ Kick off โครงการส่งเสริมและสนันสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนา “ปลูกต้นไม้ในใจคน ชวนคนสารคามรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม” สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

27 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการสำนักง …

Read More »

ประชุมการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) และตรวจสอบข้อมูลตามตัวชี้วัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยกา …

Read More »

สพม.มหาสารคาม ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า…ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 27/2564

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึ …

Read More »

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ติดตามการจัดทำใบสำคัญรับเงิน และรายงานการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษาภายใต้การจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนว​ยก …

Read More »

สพม.มหาสารคาม ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า…ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 26/2564

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึ …

Read More »

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกรางวัลคุรุสดุดี, รางวัลคุรุสภา, ครูภาษาไทยดีเด่น และครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระ ประจำปี 2564

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนว​ยก …

Read More »