Breaking News

ข่าวจากโรงเรียนในสังกัด

ขอแสดงความยินดีกับนายทักษ์ดนัย ปะทะโก โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี2563

เมื่อวันที่ 20 กย.63ความภูมิใจที่ลูก น.พ.ได้รับการประกาศเกีย …

Read More »

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ได้รับรางวัลสภานักเรียนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี2563

 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ได้รับรางวัลสภานักเรียนดีเด่น ระดั …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์รับรางวัลการเขียนเรียงความกับ กอช.

                        ขอแสดงความยินดี กับ นายทักษ์ดนัย ปะท …

Read More »

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม พิธีอัญเชิญพระพุทธรูปขึ้นประดิษฐาน ณ ฐานพระพุทธรูปเพื่อการสักการะบูชา เป็นศิริมงคล แก่ครู บุคลากร บุคคลทั่วไป

วันพฤหัสบดีที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ.2563 โรงเรียนกู่ทองพิทยา …

Read More »

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมตรวจสารเสพติดในสถานศึกษา (โครงการป้องกัน ป้องปามและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา)

วันพุธที่ 16 เดือนกันยายน พ.ศ.2563 โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม ร่ว …

Read More »

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม ได้เข้าร่วมอบรมโครงการเฝ้าตรวจ เตือน และเตรียมการรองรับภัยพิบัติ

วันอังคารที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.2563 โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม ไ …

Read More »

โรงเรียนมหาชัยพิทยาคารเข้าร่วมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

พุธที่ 16 กันยายน 2563  ดร. อธิการ  สุขศรี ผู้อำนวยการโรงเรี …

Read More »

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ร่วมกับสำนักวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคามจัดค่ายเยาวชนร่วมใจท่องเที่ยวแสวงบุญ

 เมื่อ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงานวัฒนธรรม …

Read More »