Breaking News

เผยแพร่เอกสารผลงาน

กระบวนการนิเทศแบบชี้แนะ และระบบพี่เลี้ยง( Coaching and Mentoring ) เพื่อพัฒนาสมรรถนะ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

กระบวนการนิเทศแบบชี้แนะ และระบบพี่เลี้ยง( Coaching and Mento …

Read More »

ขอเชิญชวน นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาพบกับแพลตฟอร์ม “OBEC Content Center ดิจิทัลแพลตฟอร์มการเรียนรู้สุดทันสมัย ครอบคลุม ประเภทเนื้อหามากที่สุด ที่ https://Contentcenter.obec.go.th

ขอเชิญชวน นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา พบกับแพลตฟอร์ม “ …

Read More »

ประกาศผลการคัดเลือกสื่อสร้างสรรค์ด้านสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรกับยุค New Normal

ประกาศผลการคัดเลือกสื่อสร้างสรรค์ด้านสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อสิ่ …

Read More »