Breaking News

รับสมัครงาน/เปิดสอบ

ประกาศ ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มเติม ประจำปี 2564 (รอง ผอ.สถานศึกษา) สพม.มค

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

เรื่อง ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มเติม ประจำปี 2564 (ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา)

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 สพป.หนองคาย เขต 1

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 สพป.หนองคาย เขต 1

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนชาวไทย เพื่อสอนวิชาภาษาจีนในโรงเรียนคุณภาพชุมชน ปี พ.ศ. 2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนชาวไทย เพื่อสอนวิชาภาษาจีนในโรงเรียนคุณภาพชุมชน ปี พ.ศ. 2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

ดาว์นโหลดประกาศ

fish game

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนชาวไทยเพื่อสอนวิชาภาษาจีนในโรงเรียนคุณภาพชุุมชน ปี2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนชาวไทยเพื่อสอนวิชาภาษาจีนในโรงเรียนคุณภาพชุุมชน ปี2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

หนังสือนำส่ง

ส่ิงที่ส่งมาด้วย

1. คลิก

2. คลิก

3. คลิก

ecardx

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2564 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รอบที่ 2)

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2564 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รอบที่ 2)

รายละเอียดการรับสมัคร คลิก

ebookx

การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย สังกัด สพม.มค

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย สังกัด สพม.มค

คลิก ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่าน

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ และนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติการ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ และนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.  2564

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2564เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2564เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุน

ใบสมัคร

ประกาศผลการจัดสรรที่เรียน ปีการศึกษา 2564

ประกาศผลการจัดสรรที่เรียน ปีการศึกษา 2564

สำหรับนักเรียนที่แจ้งความประสงค์ให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ในการจัดหาที่เรียน

โหลดเอกสาร คลิก ประกาศผลการจัดสรรที่เรียน 2564

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม