Breaking News

ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการส่งเสริมนักเรียน ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม : โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปี 2563

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 นายทองสุข มาตย์คำมี รอง ผอ.สพม.26 รัก …

Read More »

พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเงิน และระดับทอง ปีการศึกษา 2560

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการ …

Read More »