Breaking News

ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม

พิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอน สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการ …

Read More »

สพม.มหาสารคาม ร่วมกิจกรรมการ Kick off โครงการส่งเสริมและสนันสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนา “ปลูกต้นไม้ในใจคน ชวนคนสารคามรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม” สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

27 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการสำนักง …

Read More »

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม Kick off โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนา “ปลูกต้นไม้ในใจคน ชวนคนสารคามรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม” สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยกา …

Read More »

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ “การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมผู้เรียนให้มีทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21″ และการเตรียมอบรมออนไลน์ในระบบ Digital Training Center (DTC)

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยกา …

Read More »

ประชุมการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) และตรวจสอบข้อมูลตามตัวชี้วัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยกา …

Read More »

สพม.มหาสารคาม ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า…ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 27/2564

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึ …

Read More »