Breaking News

ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการ รับนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  ครั้งที่ 2/2564

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์  2564  นายสวาท ฦาชา  ผู้อำนวยกา …

Read More »

พิธีเปิดป้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม “สมภูมิ สมเกียรติ”  สพม.มค

24 กุมภาพันธ์ 2564 พิธีเปิดป้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ …

Read More »

เยี่ยมชม พบปะ ให้กำลังใจ และมอบนโยบายการทำงานให้กับผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการสำน …

Read More »

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนและหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวหรือในศูนย์การเรียน

22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการสำน …

Read More »

เยี่ยมชม พบปะ ให้กำลังใจ และมอบนโยบายการทำงานให้กับผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนนาภูพิทยาคม

19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการสำน …

Read More »

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2/2564 และการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ (MOU) ผู้บริหารสถานศึกษา

18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการสำน …

Read More »

เยี่ยมชม พบปะ ให้กำลังใจ และมอบโยบายการทำงานให้กับผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนกันทรวิชัย เพื่อปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษา เฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสโคโรนา 2019 (COVID-19)

11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการสำน …

Read More »