Breaking News

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

สพม.26 ร่วมลงพื้นที่ออกตรวจเฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. กลุ่มส่งเสริมกา …

Read More »

เยี่ยมชม พบปะ ให้กำลังใจ และมอบโยบายการทำงานให้กับผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนกันทรวิชัย เพื่อปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษา เฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสโคโรนา 2019 (COVID-19)

11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการสำน …

Read More »

เยี่ยมชม พบปะ ให้กำลังใจ และมอบนโยบายการทำงานให้กับผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกุดรังประชาสรรค์

10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการสำน …

Read More »

ประชุมบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ครั้งที่ 1/2564

10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการสำน …

Read More »

ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้เงินงบประมาณรายจ่ายภาครัฐตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ประจำปีงบประมาณ 2564

10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการสำน …

Read More »

สพม.26 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. “สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ครั้งที่ 6/2564

10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาม …

Read More »

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ 2564

8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการสำนั …

Read More »

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตเจริญราชเดช (สหวิทยาเขต 1) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ครั้งที่ 1/2564

8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการสำนั …

Read More »