Breaking News

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

สพม.มหาสารคาม ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม เพื่อประกอบการพิจารณาสร้างบ้านให้นักเรียน ตามโครงการ “คืนความสุข ให้แก่ลูก สพม.มหาสารคาม”

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการสำนักงา …

Read More »

การประชุมผู้รับผิดชอบตามตัวชี้วัดการดำเนินการ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตและกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้ …

Read More »

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติได้รับบ้านตามโครงการ สร้างบ้านให้นักเรียน “คืนความสุข สู่ลูก สพม.มหาสารคาม” ครั้งที่ 1/2565

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายสวาท ฦาชา ผู …

Read More »

การตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตามนักเรียนและการดำเนินงานตามโครงการห้องเรียนกีฬาโรงเรียนสารคามพิทยาคม

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู …

Read More »

ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 5

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อ …

Read More »

ประชุมบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ครั้งที่ 1/2565

วันจันทร์ ที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้ …

Read More »

สพม.มหาสารคาม จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต

วันจันทร์ ที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้ …

Read More »