Breaking News

ratinanrangsana

โรงเรียนมหาชัยพิทยาคารเข้าร่วมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

พุธที่ 16 กันยายน 2563  ดร. อธิการ  สุขศรี ผู้อำนวยการโรงเรี …

Read More »

โรงเรียนมหาชัยพิทยาคารเข้าร่วมโครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่บุญ

พุธที่ 2 กันยายน 2563 โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร นำโดย ดร.อธิการ …

Read More »

โรงเรียนมหาชัยพิทยาคารเข้าร่วมโครงการเทศน์ระหว่างพรรษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563 โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร นำโดย ด …

Read More »

โรงเรียนมหาชัยพิทยาคารจัดอบรมโครงการป้องกันและลดปัญหาสารเสพติด บุหรี่ แอลกอฮอล์

ในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 โรงเรียนมหาชัยพิทยาคารได้จัดอบ …

Read More »

โรงเรียนมหาชัยพิทยาคารรับการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในโรงเรียนประจำปี 2563

วันที่ 5 สิงหาคม กิจกรรมในเครื่องแบบยุวกาชาดโรงเรียนมหาชัยพิ …

Read More »

โรงเรียนมหาชัยพิทยาคารอบรมเชิงปฏิบัติการนำสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณาการสู่การเรียนการสอน

ในวันเสาร์ อาทิตย์ที่ 1-2  สิงหาคม 2563 โรงเรียนมหาชัยพิทยาค …

Read More »