Breaking News

kuntinun

ประกาศเจตนารมณ์ในการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ด้วยการร่วมกันลด คัดแยกขยะมูลฝอย ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใช้กล่องโฟมบรรจุอาหาร

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม เรื่อง ป …

Read More »

รายงานการประเมินผลการนิเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพของครู ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

รายงานการประเมินผลการนิเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพของครู ตามมาตรฐาน …

Read More »

เผยแพร่เอกสารงานวิชาการ รูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลังเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

เผยแพร่เอกสารงานวิชาการ รูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลังเพื่อพัฒนา …

Read More »

การบริหารจัดการการศึกษาที่ประสบผลสำเร็จในการนิเทศ ติดตาม ส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

การบริหารจัดการการศึกษาที่ประสบผลสำเร็จในการนิเทศ ติดตาม ส่ง …

Read More »

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพม.26

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน นโยบายการสร้างคุณธรรมและคว …

Read More »