Breaking News

kuntinun

การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย สังกัด สพม.มค

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม การขึ้นบ …

Read More »

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย สพม.มค

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคล …

Read More »

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ และนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติการ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจ …

Read More »

ประชุมชี้แจงนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระบบและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประชุมชี้แจงนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินการของสำนักงานเขตพื …

Read More »

กระบวนการนิเทศแบบชี้แนะ และระบบพี่เลี้ยง( Coaching and Mentoring ) เพื่อพัฒนาสมรรถนะ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

กระบวนการนิเทศแบบชี้แนะ และระบบพี่เลี้ยง( Coaching and Mento …

Read More »

ขอเชิญชวน นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาพบกับแพลตฟอร์ม “OBEC Content Center ดิจิทัลแพลตฟอร์มการเรียนรู้สุดทันสมัย ครอบคลุม ประเภทเนื้อหามากที่สุด ที่ https://Contentcenter.obec.go.th

ขอเชิญชวน นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา พบกับแพลตฟอร์ม “ …

Read More »