Breaking News

kannika siriluang

คู่มือการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2563

คู่มือการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิ …

Read More »

คู่มือการคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563

คู่มือการคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่ …

Read More »

การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563

การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดั …

Read More »

พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเงิน และระดับทอง ปีการศึกษา 2560

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการ …

Read More »

แนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อการสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)และสารวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2563

แนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อการสร้างการรับรู้เนื่องในวั …

Read More »