Breaking News

kannika siriluang

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระรา …

Read More »

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการส่งเสริมนักเรียน ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม : โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปี 2563

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 นายทองสุข มาตย์คำมี รอง ผอ.สพม.26 รัก …

Read More »

คู่มือปฏิบัติงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ปีการศึกษา 2563

คู่มือปฏิบัติงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบ …

Read More »

คู่มือการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2563

คู่มือการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิ …

Read More »

คู่มือการคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563

คู่มือการคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่ …

Read More »