Breaking News

jim

ลงพื้นที่สำรวจ วางแผน และเตรียมความพร้อม จัดทำแผนที่ข้อมูลโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมกับผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้ …

Read More »

การจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ (MOU) ระหว่าง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขต …

Read More »

ประชุมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงานราชการ ครั้งที่ 1 /2563 เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำ …

Read More »

ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการที่ 12 “ร้อยแก่นสารสินธุ์” ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการสำนัก …

Read More »