Breaking News

โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร เข้าร่วมสัมมนาการสร้างความรู้ ความเข้าใจการจัดการเรียนการสอน ร่วมหลักสูตรทวิศึกษาฯ

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐น. ที่ผ่านมา ดร.ปรีชา การสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร มอบหมายให้ นายสุนทร ไชยสงคราม หัวหน้าฝ่ายวิชาการ เข้าร่วม ประชุมสัมมนาการสร้างความรู้ ความเข้าใจการจัดการเรียนการสอน ร่วมหลักสูตรทวิศึกษา และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ร่วมกับโรงเรียน เครือข่าย ๒๔ แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดทำแผนการเรียนนักเรียนทวิิศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ อาคารอเนอกประสงค์ ห้องประชุมพิมมะนิตย์ วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม

About Suphinun.KT

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น