Breaking News

วาระ/เอกสาร การประชุม

กลุ่มนโยบายและแผน

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างโครงการและความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแผนระดับรองและการนำเข้าข้อมูล ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์ สพม.มค

คลิก  ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 140 เป้าหมายแผนแม่บทย่อยภายใต้แผนแม่บท ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ

รายละเอียดแผนแม่บทฯ

คลิก  01 ความมั่นคง

คลิก  10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

คลิก  11 ศักยภาพคนตลอดชั่วชีวิต

คลิก  12 การพัฒนาการเรียนรู้

คลิก  13 การเสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

คลิก  17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม

คลิก  18 การเติบโตอย่างมั่นยืน

คลิก  20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

คลิก  21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คลิก  คู่มือการใช้งานระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

คลิก  แบบฟอร์มโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูป

คลิก PPT การเขียนโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

คลิก  ตัวอย่างการวิเคราะห์โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม (24 ส.ค. – 30 ก.ย. 64)

คลิก  ตัวอย่างการวิเคราะห์ความสอดคล้องโครงการ

คลิก ประมวลภาพการประชุมฯ

About kuntinun

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น