Breaking News

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคณะกรรมการดำเนินทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

14 มีนาคม 2564 นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ในฐานะประธานศูนย์สอบ สพม.มค ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคณะกรรมการดำเนินทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 เพื่อออกกำกับติดตามและตรวจเยี่ยมการดำเนินการทดสอบฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ สนามสอบโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ โรงเรียนผดุงนารี โรงเรียนกันทรวิชัย และโรงเรียนผดุงนารี

About jim

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น