ระดับความสำคัญ ปกติ ปกติ ด่วน ด่วน ด่วนมาก ด่วนมาก ด่วนที่สุด ด่วนที่สุด
30 รายการ ล่าสุด
ปกติ [ว1644]  ขอประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ www.thailandlearning.org 
     ลงวันที่ 29 พ.ค. 2563 โดย กลุ่มอำนวยการ
ปกติ [ว1640]  สำรวจข้อมูลการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรี... 
     ลงวันที่ 29 พ.ค. 2563 โดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ด่วนที่สุด [ว1635]  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานบุคคลากร... 
     ลงวันที่ 29 พ.ค. 2563 โดย กลุ่มนโยบายและแผน
ด่วนที่สุด [ว1633]  ขอความอนุเคราะห์รายงานข้อมูล IEP 
     ลงวันที่ 28 พ.ค. 2563 โดย กลุ่มอำนวยการ
ปกติ [1623]  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่... 
     ลงวันที่ 28 พ.ค. 2563 โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล