Breaking News

กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จัดกิจกรรมหน้าเสาธง นำโดยนายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 พร้อมด้วย นายสุริยา ทองบุญมา รองผอ.สพม.26 นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา รองผอ.สพม.26 นายวงศกร ประกอบนันท์ รอง ผอ.สพม.26 คณะผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฎิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลโดยพร้อมเพรียงกัน
   

   

   

   

   

About jim