Breaking News

การมีส่วนร่วม

คณะอนุกรรมการฯ ติดตามและเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ เพื่อพิจารณาคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ.2566

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายเอกลักษณ …

Read More »

สพม.มหาสารคาม เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2565

สพม.มหาสารคาม เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น …

Read More »

สพม.มหาสารคาม ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 39/2565

วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 น. นายจักราวุธ สอนโกษา …

Read More »

สพม.มหาสารคาม ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 10/2565

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายจักราวุธ สอนโกษา …

Read More »

สพม.มหาสารคาม ร่วมพิธีถวายพวงมาลา เนื่องใน “วันปิยมหาราช” 23 ตุลาคม 2565

วันที่ 23 ตุลาคม 2565 นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงา …

Read More »

สพม.มหาสารคาม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

Read More »

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยการนำผลการประเมิน O-NET ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) ผ่านระบบอออนไลน์

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อ …

Read More »

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ปีงบประมาณ 2565

วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำ …

Read More »