Breaking News

การมีส่วนร่วม

การประชุมเชิงปฏิบัติการการวางแผนการขับเคลื่อนคุณภาพ การจัดการศึกษามัธยมศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน

        เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายจักราวุ …

Read More »

ประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายจักราวุธ สอนโกษา …

Read More »

พิธีเปิดอบรมทบทวนวิธีปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด อาสายุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา …

Read More »

งานแถลงข่าวงานมหกรรมหุ่นกระติบข้าวและหุ่นฟาง จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 07.30 น. นายเอกลักษณ์ บุญท้าว รอง …

Read More »

สพม.มหาสารคาม เข้าร่วมประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 9/2565 ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อ …

Read More »

ประชุมผู้บริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อ …

Read More »

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา …

Read More »

สพม.มหาสารคาม ร่วมรับชมงานแถลงข่าวการนำหนังสือพระราชทาน “จิตตนคร นครหลวงของโลก”และ “สัมมาทิฏฐิ” ไปจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสันติรัฐ ไชยโย รองผู้ …

Read More »