Breaking News

การมีส่วนร่วม

สพม.มหาสารคาม ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดมหาสารคาม ครั้ง 3/2565

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อ …

Read More »

ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต” กิจรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตและกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ณ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสวาท ฦา …

Read More »

ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต” กิจรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตและกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ณ สพป.กาญจนบุรีเขต 2

เมื่อวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู …

Read More »

สพม.มหาสารคาม รับการตรวจราชการติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน (โรงเรียนคุณภาพ) ลงพื้นที่โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนว …

Read More »

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.มหาสารคาม ครั้งที่ 3/2565

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. สำนักงานเขตพื้นที …

Read More »

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ที่เน้นสมรรถนะด้านการคิดของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรด้านทุจริตและ “การพัฒนาและส่งเสริมการดำเนินงานโรงเรียนสุจริตและการประเมินโรงเรียนสุจริต” รุ่นที่ 3

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำ …

Read More »